Š T U D I J      P S I H O A N A L I T I Č N E      P S I H O T E R A P I J E


Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo - SDPP (polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo – EFPP) organizira podiplomski študij usposabljanja iz psihoanalitične psihoterapije.

Februarja 2021 je Zbornica kliničnih psihologov Slovenije izdala dokument, s katerim potrjuje, da študij psihoanalitične psihoterapije, ki ga organizira Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP), ustreza merilom za specialistično usposabljanje iz klinične psihologije.

To med drugim pomeni, da je diploma študija, ki ga organizira naše društvo, s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije samodejno obravnavana kot ustrezna izobrazba iz uradne in priznane metode zdravljenja.

Celoten dokument si lahko ogledate tukaj.

Študij psihoanalitične psihoterapije vključuje:

  • klinično-teoretični študij
  • osebno izkušnjo psihoanalitične obravnave
  • supervizijo dveh kliničnih primerov

Začetek naslednjega letnika: oktober 2021

Naslov klinično-teoretičnega študija: Tabor 14, 1000 Ljubljana

Šolnina za eno leto: 2000 € (šolnina ne vključuje stroškov osebne analize in supervizije)

Prijave in informacije: psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Pogoji za vpis:

  • univ. izobrazba iz psihologije ali medicine oz. sorodne smeri, ki predpostavlja neke vrsto psihološke pomoči ljudem;
  • uspešno opravljeni trije pristopni razgovori.

Klinične izkušnje

Študenti psihoterapije naj imajo klinično izkušnjo v različnih kliničnih ustanovah, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem in naj bodo seznanjeni s širšo paleto duševnih motenj in težav.

Za študente psihoterapije priporočamo opazovanje dojenčkov.


Končna ocenitev

Končna ocenitev vključuje oceno kliničnega prispevka na podlagi superviziranega kliničnega primera. Odbor za izobraževanje v teku študija na podlagi ustnih in pisnih poročil učiteljev in supervizorjev redno ocenjuje, v kakšni meri je kandidat primeren in lahko napreduje k pridobitvi naziva psihoanalitični psihoterapevt. Po uspešno opravljenem študiju kandidat lahko zaprosi za članstvo v Slovenskem društvu za psihoanalitično psihoterapijo, ki je polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo, in je usposobljen za izvajanje psihoanalitične psihoterapije.

Pri vseh postopkih s kandidati kot tudi pri supervizijah se strogo ohranja profesionalna tajnost.

Več informacij o študiju najdete v naši zgibanki.