Š T U D I J      P S I H O A N A L I T I Č N E      P S I H O T E R A P I J E


Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo - SDPP (polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo – EFPP) organizira podiplomski študij usposabljanja iz psihoanalitične psihoterapije.

Študij psihoanalitične psihoterapije vključuje:

  • klinično-teoretični študij
  • osebno izkušnjo psihoanalitične obravnave
  • supervizijo dveh kliničnih primerov

Začetek študija: oktober 2016

Začetek naslednjega letnika: jesen 2018

Naslov klinično-teoretičnega študija: Tabor 14, 1000 Ljubljana

Šolnina za eno leto: 2000€ (šolnina ne vključuje stroškov osebne analize in supervizije)

Prijave in informacije: psihoanalitiki.ipa@gmail.com

Pogoji za vpis:

  • univ. izobrazba iz psihologije ali medicine oz. sorodne smeri, ki predpostavlja neke vrsto psihološke pomoči ljudem;
  • uspešno opravljeni trije pristopni razgovori.

Klinične izkušnje

Študenti psihoterapije naj imajo klinično izkušnjo v različnih kliničnih ustanovah, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem in naj bodo seznanjeni s širšo paleto duševnih motenj in težav.

Za študente psihoterapije priporočamo opazovanje dojenčkov.


Končna ocenitev

Končna ocenitev vključuje oceno kliničnega prispevka na podlagi superviziranega kliničnega primera. Odbor za izobraževanje v teku študija na podlagi ustnih in pisnih poročil učiteljev in supervizorjev redno ocenjuje, v kakšni meri je kandidat primeren in lahko napreduje k pridobitvi naziva psihoanalitični psihoterapevt. Po uspešno opravljenem študiju kandidat lahko zaprosi za članstvo v Slovenskem društvu za psihoanalitično psihoterapijo, ki je polnopravni član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo, in je usposobljen za izvajanje psihoanalitične psihoterapije.

Pri vseh postopkih s kandidati kot tudi pri supervizijah se strogo ohranja profesionalna tajnost.