P R A V I L N I K     S D P P


PRAVILNIK IZOBRAŽEVANJA SDPP

(SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA PSIHOANALITIČNO PSIHOTERAPIJO)


Člen 1: ODBOR ZA IZOBRAŽEVANJE (OZI)

Dejavnosti izobraževanja usklajuje OZI, čigar predsednika izvoli Skupščina članov SDPP. Ostale člane OZI imenuje Izvršni odbor SDPP.

Člen 2: PRISTOP K IZOBRAŽEVANJU

Pogoji za vpis:

 • primerna univerzitetna izobrazba (psihološke oz. medicinske smeri) ali univerzitetna izobrazba sorodne smeri, ki vključuje tudi psihološko pomoč;
 • prošnja naslovljena na predsednika SDPP s podrobnim Curriculum Vitae;
 • uspešno opravljeni trije pristopni razgovori s člani OZI SDPP, ki jih določi Predsednik OZI.
Pri opravljanju pristopnih razgovorov se upoštevajo naslednji vidiki:
 • osebnostna primernost za opravljanje psihoanalitičnega psihoterapevtskega dela,
 • nagnjenje k psihološkemu razmišljanju,
 • motivacija,
 • klinične izkušnje,
 • splošna kulturna izobrazba,
 • dovolj dobro znanje angleščine,
 • starost (zaželeno do 45 leta).
V primeru zavrnitve kandidata ima le-ta možnost zaprositi za srečanje z enim izmed članov komisije, ki mu obrazloži razloge za negativni izid. Po zavrnitvi je pristopne razgovore mogoče ponoviti le enkrat po premoru vsaj enega leta.

Člen 3 : POTEK IZOBRAŽEVANJA

Osebna izkušnja psihoanalitične obravnave

Tekom študija študenti psihoterapije opravljajo osebno izkušnjo pri psihoanalitiku oz. učnem psihoanalitičnem psihoterapevtu. Učna psihoterapevtska obravnava mora potekati vsaj dvakrat tedensko in trajati najmanj štiri leta (min. 320 ur). Priporočljivo je, da se osebna učna obravnava začne že pred začetkom izobraževanja. Učni psihoterapevti oz. psihoanalitiki o kandidatovi osebni izkušnji organizatorjem izobraževanja ne dajejo informacij in mnenj in ne sodelujejo pri njegovih evalvacijah, temveč sporočijo OZI le datuma začetka in zaključka osebne obravnave ter tedensko frekvenco psihoterapevtskih srečanj.

Klinično-teoretični študij

Klinično-teoretični študij vključuje seminarje o teoriji in tehniki psihoanalitične psihoterapije vključno s predstavitvijo kliničnega materiala. Traja 4 leta in zajema 100 ur letno.

Klinično-teoretične seminarje organizira OZI. V ta namen imenuje predmetne učitelje, pripravi koledar in urnik. Učni tim sestavljajo učni psihoterapevti SDPP in psihoanalitiki IPA, ki imajo ustrezno znanje pri določenih predmetih. Nekateri teoretični predmeti se lahko dodelijo tudi usposobljenim zunanjim strokovnjakom.

Po prvem letu se začnejo tehnični seminarji, kjer kandidati predstavijo svoje klinične primere. Tehnične seminarje lahko vodijo le učni psihoterapevti.

OZI imenuje za funkcijo tutorja enega učnega psihoterapevta za vsak letnik.

Kandidat mora za prehod v naslednje leto študija predstaviti kratko klinično poročilo in v zvezi z njim opraviti razgovor z dvema učiteljema. Namen razgovora je preveriti raven psihoanalitične kulture, pridobljene s pomočjo teoretičnih seminarjev in študija psihoanalitičnih tekstov.

Ob zadovoljivem rezultatu kandidat nadaljuje izobraževanje. V nasprotnem primeru mu OZI skuša pomagati, da nadoknadi šibka področja.

Supervizija kliničnih primerov

Po prvem letniku teoretičnih seminarjev kandidat v soglasju s tutorjem svojega letnika zaprosi OZI za odobritev začetka supervizije in si po odobritvi izbere supervizorja. Priporočljivo je, da se skupaj s supervizorjem odloči o primernosti izbranega pacienta za obravnavo v psihoanalitični psihoterapiji.

Supervizija poteka v skladu s priporočenimi standardi:

 • potrebnih je vsaj 150 ur supervizije na 300 seans kliničnih primerov;
 • en primer naj obsega najmanj 160 seans dvakrat tedenske obravnave z 80 urami supervizije (priporočljiva je enkrat tedenska supervizija oz. 40 ur letno);
 • drugi primer naj obsega najmanj 80 seans dvakrat tedenske obravnave s 40 urami supervizije pri drugem supervizorju (priporočljiva je enkrat tedenska supervizija, oz. 40 ur letno)
 • 30 ur supervizij naknadnih 60 seans lahko vključuje obravnave različnih kliničnih primerov, vključno z manj intenzivnimi ali krajšimi psihoterapevtskimi srečanji, in lahko potekajo pri različnih supervizorjih oz. v supervizijskih skupinah.

Začetek supervizije drugega primera kandidat ureja pri OZI po 40 urah supervizije prvega primera in ko dobi pozitivno mnenje prvega supervizorja.

Kandidat si izbere supervizorje med učnimi psihoterapevti SDPP ali med zunanjimi supervizorji, za katere OZI poda soglasje.

Supervizorji OZI sporočajo svoje mnenje o delu supervizanta in poteku supervizije ob koncu vsakega leta supervizije in kadarkoli menijo, da je to primerno. Supervizor pošlje OZI po končani superviziji potrdilo o delu s kandidatom s prikazom dela, profilom napredovanja kandidata in oceno le-tega.

Klinične izkušnje

Zaželeno je, da imajo študenti psihoterapije klinične izkušnje v različnih ustanovah, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem in da so seznanjeni s širšo paleto duševnih motenj in težav. Študentom psihoterapije se priporoča tudi izkušnjo z metodo opazovanja dojenčkov.

Končna evalvacija

Ko kandidat zaključi izobraževanje, predsedniku OZI pošlje prošnjo za končno evalvacijo. Priložiti mora:

 • posodobljeni Curriculum Vitae;
 • potrdilo svojega psihoterapevta o dotlej opravljeni osebni izkušnji;
 • opis kliničnega primera, ki ga je obravnaval vsaj dve leti pod supervizijo in ki vključuje anamnezo, dinamiko srečanj ter dve terapevtski seansi in obsega 8-10 strani;
 • povzetek ostalih terapevtskih obravnav, ki jih je v času študija vodil pod supervizijo.

Predsednik OZI skliče sestanek OZI s supervizorji in tutorjem z namenom, da se preuči vse elemente, povezane s kandidatovim izobraževanjem. Potem se povabi kandidata na razpravo o primeru, ki ga je opisal. Po koncu razprave evalvatorji glasujejo o podelitvi naziva psihoanalitični psihoterapevt.

Če komisija oceni, da priložena dokumentacija ni ustrezna, o tem obvesti kandidata že pred razpravo o primeru. Kandidat ima pravico, da odstopi od evalvacije. Če je mnenje komisije po razpravi negativno, predsednik o tem obvesti kandidata, opiše razloge za tako odločitev ter mu svetuje, kako lahko nadoknadi ugotovljene pomanjkljivosti. Kandidat lahko vlogo ponovno predstavi po enem letu od dotične evalvacije. Kandidat, ki se po dvanajstih letih od začetka izobraževanja ni kvalificiral, izpade iz izobraževanja.

Kandidat po podelitvi naziva psihoanalitični psihoterapevt lahko zaprosi za članstvo v Slovenskem društvu za psihoanalitično psihoterapijo (SDPP). Članstvo potrdi z glasovanjem skupščina SDPP, kot je to opredeljeno v Statutu SDPP. Pri vseh postopkih s kandidati in pri supervizijah se ohranja profesionalna tajnost.

Člen 4: UČNI PSIHOTERAPEVTI

Psihoterapevt lahko pridobi funkcijo učnega psihoterapevta po najmanj štirih letih članstva v SDPP in tako postane pooblaščen za izvajanje psihoterapije in supervizije za kandidate v študiju. Za člane SDPP, ki so tudi člani IPA (IPA - Mednarodnega psihoanalitičnega združenja), se to obdobje skrajša na dve leti. Status učnega analitika znotraj društev IPA oz. status analitika, ki lahko izvaja učno analizo za kandidate IPA, lahko OZI potrdi kot status učnega terapevta tudi za SDPP.

Za pridobitev statusa učnega psihoterapevta mora zainteresirani nasloviti prošnjo na predsednika SDPP in pridobiti soglasje OZI. K prošnji mora priložiti:

 1. Poročilo o neodvisni psihoterapevtski dejavnosti, ki prikazuje, da je psihoterapija pretežni del profesionalnega dela in je v skladu s strokovnimi standardi, ki jih priporoča SDPP. Navede lahko tudi druge psihoterapevtske izkušnje, ki jih je opravil (npr. psihoterapija otrok in mladostnikov, psihoterapevtska obravnava težkih patologij itd.)
 2. Seznam primerov, ki jih je obravnaval v psihoanalitični psihoterapiji ter kratka klinična poročila o vsaj treh od navedenih.
 3. Poročilo, ki opisuje njegove dejavnosti predvsem na področju:
  • udeležbe na strokovnih srečanjih (srečanja, kongresi);
  • objav v strokovnih publikacijah.
 4. Izjavo, da se obveže še naprej sodelovati pri strokovni in organizacijski dejavnosti SDPP. Po razgovoru z OZI o vsem predloženem mu OZI podeli funkcijo učnega terapevta, ki traja 7 let. Po tem roku lahko zainteresirani predloži poročilo o svoji dejavnosti v okviru SDPP in prosi za podaljšanje funkcije za nadaljnjih 7 let.

Odobren 30.11.2019 v Ljubljani.